Dagsarkiv: 29. december 2021


Referat af generalforsamling i Kildedalens Grundejerforening 2021

Mandag den 6. september kl. 19.30 i Frederiksborgcentret

Herunder referat af generalforsamling i Kildedalens Grundejerforening

Anders Larsen (Kildedalen 79)                                                                  Christian Sabber Jensen (Kildedalen 63)

Hillerød, den 6 september 2021                                                              Hillerød, den 6. september 2021

Dirigent                                                                                                     Formand

aValg af dirigent Bestyrelsen foreslår Anders Larsen (Kildedalen 79)    Godkendt.
bBestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Bestyrelsen udsendte i marts sin beretning sammen med orienteringen om, at generalforsamlingen måtte udsendes.   Beretningen lægges op på hjemmesiden sammen med dagsordenen.    Udover den skriftlige beretning orienterede bestyrelsen om   Budget og regnskabValg til bestyrelsenFUKAParkering og parkeringspladserKloakledningerLokalplan 460 for erhvervsområdet i FavrholmLamper på udhuseBankaftaleHjemmesiden
cFremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Det reviderede regnskab blev udsendt sammen med beretningen i marts. Årets resultat er et overskud på 122.786,24 kr. Årsagen til dette er primært, at vi i 2020 har brugt færre penge på vores fællesarealer. Udover en mild vinter har der været færre reparationer.   Regnskabet lægges op på hjemmesiden sammen med dagsordenen.    Godkendt.
dForelæggelse af drifts- og vedligeholdelsesbudget for det kommende år og forbindelse hermed forslag til fastsættelse af grundkontingent for det kommende år Bestyrelsen måtte i marts fremrykke budgettet fra 2020:   Indtægter                                                                          818.400   Udgifter Administration                                                                  40.000 Faste udgifter til fællesarealer: GartnerarbejdeDiverse reparationerUdelysLegepladserSnerydning og saltning                                 473.000 Opsparing                                                                            40.400 TV og antenne                                                                 265.000 I alt                                                                                      818.400   Bestyrelsen anbefaler, at det fremrykkede budget fastholdes i resten af perioden, d.v.s. frem til næste generalforsamling, samt at kontingentet forbliver uændret 6.995 kr. pr. husstand.      GodkendtGodkendt
eBehandling af forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmer, samt fastsættelse af endeligt budget, og i forbindelse hermed fastsættelse af endeligt kontingent for det kommende år 
Legepladser Serviceaftalen med INDU er udløbet og foreningen skal tage stilling til den fremadrettede drift. I den forbindelse vil der være udgifter til større reparationer og udskiftninger. Der er desuden flere, som har henvendt sig med ønske om at faldunderlagene udskiftes til andet materiale end grus.   FUKA har modtaget tilbud på 288.000 kr. for udskiftning af alt træværk. FUKA har endvidere modtaget tilbud på 580.000 kr. for udskiftning af faldunderlag til gummifliser.   Der har været henvendelse med et ønske om, at der etableres plads med motionsredskaber, enten ved at nedlægge en eksisterende legeplads, eller ved at finde et nyt sted til formålet. Der er ikke indhentet tilbud på dette.   Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen afsætter en ramme på kr. 300.000 til reparationer på legepladserne,at beløbet finansieres af de opsparede midler, samtat bestyrelsen indhenter tilbud på motionsredskaber og fremlægger forslag til generalforsamlingen i marts.    GodkendtGodkendtGodkendt
Trailerparkering m.m. Der er fortsat mange trailere parkeret i området, især ved den store p-plads bag carportene ved stamvejen. Desuden er der oftere og oftere oplag af byggematerialer og lignende.   Det er flere gange meldt ud, at trailere ikke skal parkeres i området, uden dette dog har haft synderlig effekt. Det er bestyrelsens vurdering, at der reelt er et behov for et afmærket område til trailere, f.eks. mellem træerne langs basketballbanen. FUKA anbefaler dog, at beplantningen friholdes og at et trailerområde indrettes i bunden af den store p-plads bag carportene ved stamvejen, op mod boldbanen. Det anslås, at udgiften til ny opmærkning vil være 10.000 kr. og medføre nedlæggelse af 6 almindelige p-båse.   Mht. campingvogne, har det været accepteret, at disse kan holde på pladsen 14 dage før og 14 dage efter brug, af hensyn til klargøring og lignende.   Helt generelt gælder, at p-pladserne er omfattet af færdselslovens bestemmelser og det gælder bl.a. at man ikke må parkere udenfor p-båsene. Køretøjer der er så store, at de ikke kan være i båsene, må finde et andet sted at parkere.   Oplag på p-pladserne skal aftales med vejens ejer, d.v.s. grundejerforeningen.   Bestyrelsen anbefaler, at der indrettes et område til trailere som foreslået af FUKA,at udgiften til opmærkning og eventuel skiltning finansieres af de opsparede midler,at trailere og lignende ikke må parkeres udenfor det indrettede område, samtat campingvogne kortvarigt (maks. 1 uge) kan parkeres i trailerområdet ved klargøring før og efter ferie.    Bestyrelsens anbefalinger 1-4 blev ikke godkendt, da generalforsamlingen besluttede at arbejde videre med ændringsforslaget fra Jacob Winther (Kildedalen 7).  
Ændringsforslag fra FUKA: FUKA foreslår at hvis en trailer skal stå på p pladsen SKAL der være hus nr på. Der har været mistanke om at der står trailere på p pladsen som ikke hører til kildedalen.   Venlig hilsen Anders Nerild.    Forslaget blev godkendt.
Ændringsforslag fra Jacob Winther (Kildedalen 7): Kære bestyrelse Hermed et ændringsforslag til generalforsamlingen.   Tak for jeres ihærdige arbejde med at bygge fællesskab i Kildedalen – jeg håber I vil se mit indspark som med- og ikke modspil.   De bedste hilsner Jacob Winther   2 ændringsforslag til forslaget om trailerparkering m.m. Overvejelserne forud for ændringsforslagene.   Mit ønske for fællesskabet i Kildedalen er, at vi giver plads til, at vi hver især kan udfolde os (køre ting i trailere eller holde ferie i campingvogne, parkeres vores biler,…) viser respekt for det vi har fælles.   Som jeg forstår bestyrelsens argument, er den primære årsag til deres forslag, at nogle ikke vil respektere reglerne for det vi har fælles. Derfor må vi lave reglerne dem, så det passer til dem, der ikke respekterer det vi har fælles. Den udvikling er jeg ked af. Vi skal ikke give mere plads til selviskheden – det ødelægger os selv og vores fællesskab. Lad os snakke med hinanden, låne af hinanden, finde løsninger med hinanden og ikke imod hinanden.   Derudover forstår jeg også bestyrelsens analyse af parkerings-situationen sådan, at vi får behov for mere plads til bilerne – ikke mindre. Dette er i sig selv et argument imod deres forslag. Jeg så gerne at vi fandt en løsning, der giver os samme muligheder for at udfolde os, men hvor vi bruger vores fællesskab som udgangspunkt for løsningen på vores trailerbehov, campingvogns-forberedelse og parkeringsudfordringer fremfor individuelle løsninger.   Derudover har vi i Danmark et godt demokratisk princip om retfærdighed, som jeg ikke synes forslaget lever op til: Hvis vi tillader trailerparkering er det kun rimeligt, at der gøres plads til at alle kan have deres trailere parkeret. En optælling af trailere i Kildedalen viser, at der pt. er 23 trailere i Kildedalen. Jeg spørger (retorisk!): Er en fair løsning at lave færre end 23 pladser til trailere? Skal vi slås om, hvem der må holde der? Hvis ’din plads’ er tager, når du kommer tilbage med din trailer efter at have brugt den, hvor vil du så stille din trailer?   Derudover må jeg spørge i tråd med tanken om retfærdighed: Hvad er argumentet for, at vi skal give plads til trailere kan stå på vores parkeringsplads året rundt, hvis man ikke må have campingvogne stående? M.h.t. Forslag 2, så er det kun relevant, hvis bestyrelsens forslag vedtages: Mit argument er her, at hvis det kun bliver i trailerområdet man kan parkere sin campingvogn, vil det formentlig i praksis betyde, at man ikke vil kunne klargøre sin campingvogn inden ferien. Jeg forestiller mig nemlig, at trailerområdet altid vil være (over)fyldt med trailere og det derfor i praksis vil være umuligt at finde plads til en campingvogn.   Forslag 1 – trailerforening Jeg foreslår, at der oprettes en ’trailerforening’. Alle, der er med i trailerforeningen kan bruge af foreningens trailere. Alle trailere parkeret på Kildedalens parkeringspladser tilhører og forvaltes af trailerforeningen og kan frit bruges af foreningens medlemmer. Der nedsættes et udvalg til at udarbejde vedtægter mv. for trailerforeningen. Det er stadig muligt at have en privat trailer på sin egen matrikel.   Forslag 2 – placering af campingvogne Jeg foreslår at campingvogne kortvarigt kan parkeres i eller så tæt som muligt på området foreslået til trailerparkering. Som delforslag foreslår jeg også at ’kortvarigt’ defineres til ’10 dage’.    Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Mikkel Grønne (Kildedalen 93) og Eilif Rosenkilde (Kildedalen 78), som udarbejder forslag til en trailerforening. Forslag fremlægges på næste generalforsamling sammen med forslag til regler for trailerparkering i Kildedalen.Udgik.
Varevogne Bestyrelsen har drøftet parkering af varevogne i området, ligesom det har været livligt debatteret på Facebook.   Generelt er parkering af varevogne omfattet af færdselslovens bestemmelser, som nævnt ovenfor. Det betyder, at de lovligt kan holde på p-pladserne, hvis de kan være indenfor båsene. Deklarationens bestemmelser om lastvogne, flyttebiler og busser kan ikke håndhæves af hverken kommune eller politi.   Det er dog ikke alle steder der er lige velegnede til parkering af store varevogne, f.eks. ud for køkkenvinduer, hvor de kan tage både lys og udsigt.   Bestyrelsen anbefaler, at parkering af varevogne henvises til førnævnte p-plads, hvor det anbefales at indrette trailerparkering.    Bestyrelsens anbefaling blev vedtaget med 16 stemmer for og 9 imod.
Ladestandere Forslag fra Charlotte og Hans-Jørgen Larsen (Kildedalen 45):   ”Hej Christian   Vi har tidligere mailet samme ang. muligheden for el lade stander på fælles p pladser.   Nu da vi har modtaget brevet om generalforsamling i Kildedalen, ville jeg høre om det var en mulighed at sætte et forslag om dette ?   Jeg kan se at det er vedtaget at man selv kan opsætte lader i carporten, men det er på sigt måske voldsomt at mange vil føre elledninger i hele områder, da jeg tror at en del vil overgå til el biler indenfor nogle år.   Som du foreslog sidst vi tale om dette, har jeg prøvet at undersøge muligheden for opsætning af og tilslutningen til el lader, det er ikke muligt at finde en pris da de forskellige udbyder vil have omkring kr.2500 for ar lave et tilbud.   Jeg foretager gerne undersøgelsen, hvis foreningen vil betale.   Jeg stiller hermed forslag om opsætning af lade stander i Kildedalen på fælles p-pladser   Med venlig hilsen   Charlotte & Hans-Jørgen nr. 45”   Bestyrelsen har drøftet emnet flere gang og det har også været vendt på generalforsamlinger. Helt generelt er det en udfordring, at der ikke er klarhed over finansiering, udbyder og omfang af nødvendige arbejder.   Bestyrelsen har tidligere anbefalet, at de enkelte grundejere kan få lov til at trække strøm til egne p-pladser, men som det beskrives i forslaget, er det ikke en løsning uden problemer og heller ikke en løsning der kan bruges af alle.   Bestyrelsen anbefaler, at der arbejdes videre med forslaget og en beskrivelse af konkrete muligheder, med henblik på fremlæggelse på en kommende generalforsamling.    Bestyrelsens anbefaling blev godkendt, idet Christian Bundgaard (Kildedalen 30) og Ulf Gottfredsen (Kildedalen 2) udarbejder oplæg til næste generalforsamling.
Hjertestarter Foreningen søgte Trygfonden om en hjertestarter, men fik afslag. Det er dog bestyrelsens vurdering, at det stadig vil være en god idé. Hjertestarteren vil kunne placeres på det fælles udhus ud mod stamvejen. Det anslås, at en udendørs hjertestarter vil koste ca. 20.000 kr. i indkøb.   Bestyrelsen anbefaler, at der indkøbes en hjertestarter, samt atudgiften finansieres af de opsparede midler.    GodkendtGodkendt
Lodrette og vandrette træbeklædninger For nogle år siden blev deklarationen for området ændret, så det bl.a. blev muligt at opføre udestuer, der blev flere muligheder for at opføre udhuse, det blev muligt at opføre plankeværker og der blev mulighed for større frihed i farvevalg på udvendigt træværk.   På den generalforsamling hvor ændringer blev vedtaget, blev det også besluttet, at træbeklædninger skal opføres som lodrette beklædninger, men dette blev ikke skrevet ind i den deklaration, der blev tinglyst.   Hvis bestemmelsen skal gælde, skal der derfor skrives en ny deklaration. I givet fald vil det være oplagt at se på, om der er andre bestemmelser som skal justeres.   Bestyrelsen anbefaler, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at gennemgå deklarationen og komme med forslag til en ny, herunder med bestemmelser om kun lodret træbeklædning, ellerat deklarationen fastholdes, hvorved også vandret træbeklædning er tilladt.    Det blev, med 12 stemmer for og 10 imod, besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Per Bohlbro (Kildedalen 48) og Aliye Gottfredsen (Kildedalen 2), der gennemgår deklarationen og kommer med forslag til en ny.   Der blev stillet spørgsmål om eksisterende vandrette træbeklædninger. En ny deklaration gælder først når den er godkendt og tinglyst og har ikke tilbagevirkende kraft.
Forslag fra Jørgen Nøddebo Petersen og Nina Skou (Kildedalen 64) Kære bestyrelse Vi vil gerne forslå at følgende tages op på Generalforsamlingen:   at de orange skilte erstattes af skilte, der minder om dem i Favrholmvænget og at der ses på om skiltningen giver meningen for udefrakommendeat reglerne omkring brug af bommen og færdsel på stierne (brandvejen?) diskuteresplacering af skraldespande/hvor skal skraldespandene placeres?   Med venlig hilsen Jørgen Nøddebo Petersen og Nina Skou      Godkendt. Bestyrelsen arbejder videre med det.Drøftet. Generelt skal der ikke køre biler på stier og brandveje, men der er situationer, f.eks. ved håndværkerbesøg, flytning og lignende, samt ved særlige omstændigheder omkring syge og handicappede, hvor kørsel er rimelig. Den der kører på brandvejene skal altid være meget forsigtig, da øvrige trafikanter ikke lige forventer at møde andet end brandbiler der.Drøftet. Når vi kender kommunens udrulning af regerings affaldsinitiativ vil det nok være relevant at se på forskellige løsninger til placering og eventuel deling af skraldespande. Alle opfordres til at få styr på egne skraldespande, huske at lukke poserne, især dem til det grønne affald og generelt vise hensyn til naboerne.
Forslag fra Helle Madsen (Kildedalen 18) Hej   Jeg kunne godt tænke mig at vi drøfter beskæring af træer på fællesområderne. De trænger til en kraftig overhaling.   Hilsen Helle Madsen i nr 18.    FUKA arbejder på det og tager det op med gartneren. Der blev stillet forslag om en arbejdsweekend til foråret. Bestyrelsen og FUKA drøfter det videre.
Endeligt budget og kontingent Foreningen har over årene opsparet midler til større udgifter og bestyrelsen anbefaler derfor, at endeligt budget og kontingent vedtages med et indtægtsniveau på 818.000 kr. og et årligt kontingent pr. husstand på 6.695 kr. som beskrevet under pkt. d    Godkendt
fValg af formand (ulige år) Christian Sabber (Kildedalen 63) genopstiller    Valgt
gValg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (ulige år) Tove Bohlbro (Kildedalen 48) genopstiller Frank Pedersen (Kildedalen 95) genopstiller Mette Jensen, suppleant, (Kildedalen 31). Bestyrelsen anbefaler genvalg   Øvrige medlemmer er Aliye Gottfredsen (Kildedalen 2), Susanne Julien (Kildedalen 22) og suppleant Anette Holsten (Kildedalen 52), der alle er valgt i 2020.    Alle tre valgt
hValg af revisorer og suppleanter (ulige år) Preben Dissing (Kildedalen 122). Bestyrelsen anbefaler genvalg.   Øvrige er Janne Theilgaard (Kildedalen 60) og suppleant Anders Larsen (Kildedalen 79), der begge er valgt i 2020.    Valgt
FUKA De nuværende medlemmer af FUKA er: Tove Bohlbro (Kildedalen 48) Maria Winther (Kildedalen 7) Mette Jensen (Kildedalen 31) Ulf Gottfredsen (Kildedalen 2) Anders Nerild (Kildedalen 65)    Der er altid plads til en til, så har man lyst til at deltage enten fast eller i forhold til konkrete opgaver, er det blot at kontakte et af medlemmerne.
iEventuelt. Der kan ikke under dette punkt sættes forslag til afstemning