Ikke kategoriseret


Referat af generalforsamling i Kildedalens Grundejerforening 2021

Mandag den 6. september kl. 19.30 i Frederiksborgcentret

Herunder referat af generalforsamling i Kildedalens Grundejerforening

Anders Larsen (Kildedalen 79)                                                                  Christian Sabber Jensen (Kildedalen 63)

Hillerød, den 6 september 2021                                                              Hillerød, den 6. september 2021

Dirigent                                                                                                     Formand

aValg af dirigent Bestyrelsen foreslår Anders Larsen (Kildedalen 79)    Godkendt.
bBestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Bestyrelsen udsendte i marts sin beretning sammen med orienteringen om, at generalforsamlingen måtte udsendes.   Beretningen lægges op på hjemmesiden sammen med dagsordenen.    Udover den skriftlige beretning orienterede bestyrelsen om   Budget og regnskabValg til bestyrelsenFUKAParkering og parkeringspladserKloakledningerLokalplan 460 for erhvervsområdet i FavrholmLamper på udhuseBankaftaleHjemmesiden
cFremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Det reviderede regnskab blev udsendt sammen med beretningen i marts. Årets resultat er et overskud på 122.786,24 kr. Årsagen til dette er primært, at vi i 2020 har brugt færre penge på vores fællesarealer. Udover en mild vinter har der været færre reparationer.   Regnskabet lægges op på hjemmesiden sammen med dagsordenen.    Godkendt.
dForelæggelse af drifts- og vedligeholdelsesbudget for det kommende år og forbindelse hermed forslag til fastsættelse af grundkontingent for det kommende år Bestyrelsen måtte i marts fremrykke budgettet fra 2020:   Indtægter                                                                          818.400   Udgifter Administration                                                                  40.000 Faste udgifter til fællesarealer: GartnerarbejdeDiverse reparationerUdelysLegepladserSnerydning og saltning                                 473.000 Opsparing                                                                            40.400 TV og antenne                                                                 265.000 I alt                                                                                      818.400   Bestyrelsen anbefaler, at det fremrykkede budget fastholdes i resten af perioden, d.v.s. frem til næste generalforsamling, samt at kontingentet forbliver uændret 6.995 kr. pr. husstand.      GodkendtGodkendt
eBehandling af forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmer, samt fastsættelse af endeligt budget, og i forbindelse hermed fastsættelse af endeligt kontingent for det kommende år 
Legepladser Serviceaftalen med INDU er udløbet og foreningen skal tage stilling til den fremadrettede drift. I den forbindelse vil der være udgifter til større reparationer og udskiftninger. Der er desuden flere, som har henvendt sig med ønske om at faldunderlagene udskiftes til andet materiale end grus.   FUKA har modtaget tilbud på 288.000 kr. for udskiftning af alt træværk. FUKA har endvidere modtaget tilbud på 580.000 kr. for udskiftning af faldunderlag til gummifliser.   Der har været henvendelse med et ønske om, at der etableres plads med motionsredskaber, enten ved at nedlægge en eksisterende legeplads, eller ved at finde et nyt sted til formålet. Der er ikke indhentet tilbud på dette.   Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen afsætter en ramme på kr. 300.000 til reparationer på legepladserne,at beløbet finansieres af de opsparede midler, samtat bestyrelsen indhenter tilbud på motionsredskaber og fremlægger forslag til generalforsamlingen i marts.    GodkendtGodkendtGodkendt
Trailerparkering m.m. Der er fortsat mange trailere parkeret i området, især ved den store p-plads bag carportene ved stamvejen. Desuden er der oftere og oftere oplag af byggematerialer og lignende.   Det er flere gange meldt ud, at trailere ikke skal parkeres i området, uden dette dog har haft synderlig effekt. Det er bestyrelsens vurdering, at der reelt er et behov for et afmærket område til trailere, f.eks. mellem træerne langs basketballbanen. FUKA anbefaler dog, at beplantningen friholdes og at et trailerområde indrettes i bunden af den store p-plads bag carportene ved stamvejen, op mod boldbanen. Det anslås, at udgiften til ny opmærkning vil være 10.000 kr. og medføre nedlæggelse af 6 almindelige p-båse.   Mht. campingvogne, har det været accepteret, at disse kan holde på pladsen 14 dage før og 14 dage efter brug, af hensyn til klargøring og lignende.   Helt generelt gælder, at p-pladserne er omfattet af færdselslovens bestemmelser og det gælder bl.a. at man ikke må parkere udenfor p-båsene. Køretøjer der er så store, at de ikke kan være i båsene, må finde et andet sted at parkere.   Oplag på p-pladserne skal aftales med vejens ejer, d.v.s. grundejerforeningen.   Bestyrelsen anbefaler, at der indrettes et område til trailere som foreslået af FUKA,at udgiften til opmærkning og eventuel skiltning finansieres af de opsparede midler,at trailere og lignende ikke må parkeres udenfor det indrettede område, samtat campingvogne kortvarigt (maks. 1 uge) kan parkeres i trailerområdet ved klargøring før og efter ferie.    Bestyrelsens anbefalinger 1-4 blev ikke godkendt, da generalforsamlingen besluttede at arbejde videre med ændringsforslaget fra Jacob Winther (Kildedalen 7).  
Ændringsforslag fra FUKA: FUKA foreslår at hvis en trailer skal stå på p pladsen SKAL der være hus nr på. Der har været mistanke om at der står trailere på p pladsen som ikke hører til kildedalen.   Venlig hilsen Anders Nerild.    Forslaget blev godkendt.
Ændringsforslag fra Jacob Winther (Kildedalen 7): Kære bestyrelse Hermed et ændringsforslag til generalforsamlingen.   Tak for jeres ihærdige arbejde med at bygge fællesskab i Kildedalen – jeg håber I vil se mit indspark som med- og ikke modspil.   De bedste hilsner Jacob Winther   2 ændringsforslag til forslaget om trailerparkering m.m. Overvejelserne forud for ændringsforslagene.   Mit ønske for fællesskabet i Kildedalen er, at vi giver plads til, at vi hver især kan udfolde os (køre ting i trailere eller holde ferie i campingvogne, parkeres vores biler,…) viser respekt for det vi har fælles.   Som jeg forstår bestyrelsens argument, er den primære årsag til deres forslag, at nogle ikke vil respektere reglerne for det vi har fælles. Derfor må vi lave reglerne dem, så det passer til dem, der ikke respekterer det vi har fælles. Den udvikling er jeg ked af. Vi skal ikke give mere plads til selviskheden – det ødelægger os selv og vores fællesskab. Lad os snakke med hinanden, låne af hinanden, finde løsninger med hinanden og ikke imod hinanden.   Derudover forstår jeg også bestyrelsens analyse af parkerings-situationen sådan, at vi får behov for mere plads til bilerne – ikke mindre. Dette er i sig selv et argument imod deres forslag. Jeg så gerne at vi fandt en løsning, der giver os samme muligheder for at udfolde os, men hvor vi bruger vores fællesskab som udgangspunkt for løsningen på vores trailerbehov, campingvogns-forberedelse og parkeringsudfordringer fremfor individuelle løsninger.   Derudover har vi i Danmark et godt demokratisk princip om retfærdighed, som jeg ikke synes forslaget lever op til: Hvis vi tillader trailerparkering er det kun rimeligt, at der gøres plads til at alle kan have deres trailere parkeret. En optælling af trailere i Kildedalen viser, at der pt. er 23 trailere i Kildedalen. Jeg spørger (retorisk!): Er en fair løsning at lave færre end 23 pladser til trailere? Skal vi slås om, hvem der må holde der? Hvis ’din plads’ er tager, når du kommer tilbage med din trailer efter at have brugt den, hvor vil du så stille din trailer?   Derudover må jeg spørge i tråd med tanken om retfærdighed: Hvad er argumentet for, at vi skal give plads til trailere kan stå på vores parkeringsplads året rundt, hvis man ikke må have campingvogne stående? M.h.t. Forslag 2, så er det kun relevant, hvis bestyrelsens forslag vedtages: Mit argument er her, at hvis det kun bliver i trailerområdet man kan parkere sin campingvogn, vil det formentlig i praksis betyde, at man ikke vil kunne klargøre sin campingvogn inden ferien. Jeg forestiller mig nemlig, at trailerområdet altid vil være (over)fyldt med trailere og det derfor i praksis vil være umuligt at finde plads til en campingvogn.   Forslag 1 – trailerforening Jeg foreslår, at der oprettes en ’trailerforening’. Alle, der er med i trailerforeningen kan bruge af foreningens trailere. Alle trailere parkeret på Kildedalens parkeringspladser tilhører og forvaltes af trailerforeningen og kan frit bruges af foreningens medlemmer. Der nedsættes et udvalg til at udarbejde vedtægter mv. for trailerforeningen. Det er stadig muligt at have en privat trailer på sin egen matrikel.   Forslag 2 – placering af campingvogne Jeg foreslår at campingvogne kortvarigt kan parkeres i eller så tæt som muligt på området foreslået til trailerparkering. Som delforslag foreslår jeg også at ’kortvarigt’ defineres til ’10 dage’.    Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Mikkel Grønne (Kildedalen 93) og Eilif Rosenkilde (Kildedalen 78), som udarbejder forslag til en trailerforening. Forslag fremlægges på næste generalforsamling sammen med forslag til regler for trailerparkering i Kildedalen.Udgik.
Varevogne Bestyrelsen har drøftet parkering af varevogne i området, ligesom det har været livligt debatteret på Facebook.   Generelt er parkering af varevogne omfattet af færdselslovens bestemmelser, som nævnt ovenfor. Det betyder, at de lovligt kan holde på p-pladserne, hvis de kan være indenfor båsene. Deklarationens bestemmelser om lastvogne, flyttebiler og busser kan ikke håndhæves af hverken kommune eller politi.   Det er dog ikke alle steder der er lige velegnede til parkering af store varevogne, f.eks. ud for køkkenvinduer, hvor de kan tage både lys og udsigt.   Bestyrelsen anbefaler, at parkering af varevogne henvises til førnævnte p-plads, hvor det anbefales at indrette trailerparkering.    Bestyrelsens anbefaling blev vedtaget med 16 stemmer for og 9 imod.
Ladestandere Forslag fra Charlotte og Hans-Jørgen Larsen (Kildedalen 45):   ”Hej Christian   Vi har tidligere mailet samme ang. muligheden for el lade stander på fælles p pladser.   Nu da vi har modtaget brevet om generalforsamling i Kildedalen, ville jeg høre om det var en mulighed at sætte et forslag om dette ?   Jeg kan se at det er vedtaget at man selv kan opsætte lader i carporten, men det er på sigt måske voldsomt at mange vil føre elledninger i hele områder, da jeg tror at en del vil overgå til el biler indenfor nogle år.   Som du foreslog sidst vi tale om dette, har jeg prøvet at undersøge muligheden for opsætning af og tilslutningen til el lader, det er ikke muligt at finde en pris da de forskellige udbyder vil have omkring kr.2500 for ar lave et tilbud.   Jeg foretager gerne undersøgelsen, hvis foreningen vil betale.   Jeg stiller hermed forslag om opsætning af lade stander i Kildedalen på fælles p-pladser   Med venlig hilsen   Charlotte & Hans-Jørgen nr. 45”   Bestyrelsen har drøftet emnet flere gang og det har også været vendt på generalforsamlinger. Helt generelt er det en udfordring, at der ikke er klarhed over finansiering, udbyder og omfang af nødvendige arbejder.   Bestyrelsen har tidligere anbefalet, at de enkelte grundejere kan få lov til at trække strøm til egne p-pladser, men som det beskrives i forslaget, er det ikke en løsning uden problemer og heller ikke en løsning der kan bruges af alle.   Bestyrelsen anbefaler, at der arbejdes videre med forslaget og en beskrivelse af konkrete muligheder, med henblik på fremlæggelse på en kommende generalforsamling.    Bestyrelsens anbefaling blev godkendt, idet Christian Bundgaard (Kildedalen 30) og Ulf Gottfredsen (Kildedalen 2) udarbejder oplæg til næste generalforsamling.
Hjertestarter Foreningen søgte Trygfonden om en hjertestarter, men fik afslag. Det er dog bestyrelsens vurdering, at det stadig vil være en god idé. Hjertestarteren vil kunne placeres på det fælles udhus ud mod stamvejen. Det anslås, at en udendørs hjertestarter vil koste ca. 20.000 kr. i indkøb.   Bestyrelsen anbefaler, at der indkøbes en hjertestarter, samt atudgiften finansieres af de opsparede midler.    GodkendtGodkendt
Lodrette og vandrette træbeklædninger For nogle år siden blev deklarationen for området ændret, så det bl.a. blev muligt at opføre udestuer, der blev flere muligheder for at opføre udhuse, det blev muligt at opføre plankeværker og der blev mulighed for større frihed i farvevalg på udvendigt træværk.   På den generalforsamling hvor ændringer blev vedtaget, blev det også besluttet, at træbeklædninger skal opføres som lodrette beklædninger, men dette blev ikke skrevet ind i den deklaration, der blev tinglyst.   Hvis bestemmelsen skal gælde, skal der derfor skrives en ny deklaration. I givet fald vil det være oplagt at se på, om der er andre bestemmelser som skal justeres.   Bestyrelsen anbefaler, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at gennemgå deklarationen og komme med forslag til en ny, herunder med bestemmelser om kun lodret træbeklædning, ellerat deklarationen fastholdes, hvorved også vandret træbeklædning er tilladt.    Det blev, med 12 stemmer for og 10 imod, besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Per Bohlbro (Kildedalen 48) og Aliye Gottfredsen (Kildedalen 2), der gennemgår deklarationen og kommer med forslag til en ny.   Der blev stillet spørgsmål om eksisterende vandrette træbeklædninger. En ny deklaration gælder først når den er godkendt og tinglyst og har ikke tilbagevirkende kraft.
Forslag fra Jørgen Nøddebo Petersen og Nina Skou (Kildedalen 64) Kære bestyrelse Vi vil gerne forslå at følgende tages op på Generalforsamlingen:   at de orange skilte erstattes af skilte, der minder om dem i Favrholmvænget og at der ses på om skiltningen giver meningen for udefrakommendeat reglerne omkring brug af bommen og færdsel på stierne (brandvejen?) diskuteresplacering af skraldespande/hvor skal skraldespandene placeres?   Med venlig hilsen Jørgen Nøddebo Petersen og Nina Skou      Godkendt. Bestyrelsen arbejder videre med det.Drøftet. Generelt skal der ikke køre biler på stier og brandveje, men der er situationer, f.eks. ved håndværkerbesøg, flytning og lignende, samt ved særlige omstændigheder omkring syge og handicappede, hvor kørsel er rimelig. Den der kører på brandvejene skal altid være meget forsigtig, da øvrige trafikanter ikke lige forventer at møde andet end brandbiler der.Drøftet. Når vi kender kommunens udrulning af regerings affaldsinitiativ vil det nok være relevant at se på forskellige løsninger til placering og eventuel deling af skraldespande. Alle opfordres til at få styr på egne skraldespande, huske at lukke poserne, især dem til det grønne affald og generelt vise hensyn til naboerne.
Forslag fra Helle Madsen (Kildedalen 18) Hej   Jeg kunne godt tænke mig at vi drøfter beskæring af træer på fællesområderne. De trænger til en kraftig overhaling.   Hilsen Helle Madsen i nr 18.    FUKA arbejder på det og tager det op med gartneren. Der blev stillet forslag om en arbejdsweekend til foråret. Bestyrelsen og FUKA drøfter det videre.
Endeligt budget og kontingent Foreningen har over årene opsparet midler til større udgifter og bestyrelsen anbefaler derfor, at endeligt budget og kontingent vedtages med et indtægtsniveau på 818.000 kr. og et årligt kontingent pr. husstand på 6.695 kr. som beskrevet under pkt. d    Godkendt
fValg af formand (ulige år) Christian Sabber (Kildedalen 63) genopstiller    Valgt
gValg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (ulige år) Tove Bohlbro (Kildedalen 48) genopstiller Frank Pedersen (Kildedalen 95) genopstiller Mette Jensen, suppleant, (Kildedalen 31). Bestyrelsen anbefaler genvalg   Øvrige medlemmer er Aliye Gottfredsen (Kildedalen 2), Susanne Julien (Kildedalen 22) og suppleant Anette Holsten (Kildedalen 52), der alle er valgt i 2020.    Alle tre valgt
hValg af revisorer og suppleanter (ulige år) Preben Dissing (Kildedalen 122). Bestyrelsen anbefaler genvalg.   Øvrige er Janne Theilgaard (Kildedalen 60) og suppleant Anders Larsen (Kildedalen 79), der begge er valgt i 2020.    Valgt
FUKA De nuværende medlemmer af FUKA er: Tove Bohlbro (Kildedalen 48) Maria Winther (Kildedalen 7) Mette Jensen (Kildedalen 31) Ulf Gottfredsen (Kildedalen 2) Anders Nerild (Kildedalen 65)    Der er altid plads til en til, så har man lyst til at deltage enten fast eller i forhold til konkrete opgaver, er det blot at kontakte et af medlemmerne.
iEventuelt. Der kan ikke under dette punkt sættes forslag til afstemning 

Høring tillæg Kommunplan / lokalplan 460

Hillerød, den 27. august 2021

Hillerød Kommune

Høringssvar til forslag til tillæg nr 23 til Kommuneplan 2017 samt forslag til lokalplan 460 for erhvervsområdet i Favrholm.

På vegne Grundejerforeningerne Favrholmvænget, Kighusbakken og Kildedalen skal vi hermed komme med følgende høringssvar til ovennævnte forslag til tillæg til Kommuneplan 2017 samt lokalplan:

Generelle bemærkninger:
Da Hillerød Kommune tilbage i 2014 godkendte ”Helhedsplan Favrholm” var vi meget positive over for den visionære tilgang, som kommunen havde til etableringen af et nyt byområde – porten mod syd til Hillerød – hvor man ville forene det nye supersygehus med et blandet bolig- og erhvervsområde.

Vi fandt det særlig positivt, at man dengang oplyste, at man ville sikre en glidende og blød overgang fra vores eksisterende boligområder til det nye byområde og at en del af området ville blive udlagt til erhverv, hvor man ville integrere dette på en sådan måde, at helheden ville fremstå som et let tilgængeligt, varieret og fælles rekreativt landskab.

Og det er vores opfattelse, at Hillerød Kommune med Kommuneplan 2017 på en udmærket måde sikrede de nødvendige rammebestemmelser for at kunne opfylde visionen.

Den ønskede ændring af Kommuneplanen giver mulighed for vedtagelsen af lokalplan 460 og dermed åbnes der op for at udlægge erhvervsområdet til mere belastende virksomheder, med markant højere bygningshøjde og med en væsentlig forøgelse af byggeprocenten. Alt sammen noget som vil påvirke helheden i en efter vores opfattelse negativ retning.

Bemærkninger til tillæg nr 23 til Kommuneplan 2017 fsva. område FH.E.3:
En forøgelse af bygningshøjden fra 15 meter til 22 meter er ikke kun en mindre væsentlig ændring. Der er tale om en forøgelse af bygningshøjden på mere end 40 %.

En forøgelse af bygningsprocenten fra 50 til 60 % er ikke kun en mindre væsentlig ændring. Der er tale om en forøgelse af bygningsprocenten på 20 %.

En udvidelse af anvendelsesområdet til også at omfatte klasse 5-virksomheder er ikke kun en mindre væsentlig ændring. I forhold til en klasse 4-virksomhed er en klasse 5-virksomhed generelt – ikke mindst i forhold til støj – markant mere miljøbelastende.

Det er derfor ønsket, at Kommuneplanens nuværende bestemmelser for område FH.E.3 fastholdes.

Bemærkninger til forslag til lokalplan nr 460:

§ 3 områdets anvendelse.
Det fremgår, at delområde 1 og 2 kun må anvendes til erhvervsformål og produktionsvirksomheder inden for lifescience, miljø eller IT inden for miljøklasse 1 – 5.

Det er opfattelsen, at angivelsen af hvilke virksomheder, som må etablere sig inden for del-områderne er al for generisk og upræcis. Dette ikke mindst set i lyset af, at der er væsentlig forskel på den miljø- belastning som en miljøklasse 4 eller 5 virksomhed udøver i forhold til omgivelserne.

I Miljøministeriets ”Håndbog om Miljø og Planlægning – boliger og erhverv i byerne” er der i afsnit 7 en række virksomhedsbeskrivelser. Her er der imidlertid ikke hjælp at hente til en forståelse af, hvilke typer virksomheder, der vil være omfattet af beskrivelsen ”lifescience, miljø eller IT.”

Som eksempel kan nævnes, at en ophugningsvirksomhed, som vel må karakteriseres som ”miljø”, er kategoriseret i miljøklasse 5 og kabelskrot i miljøklasse 5-7.

På borgermødet den 18. august 2021 blev det oplyst, at man håber, at såkaldte ”græsplænevirksom-
heder” vil finde det attraktivt at etablere sig i området. Hvis dette ønske skal kunne opfyldes, så bør det præciseres i anvendelsesbestemmelserne hvilke virksomhedstyper, der falder ind under begrebet.

Den i lokalplanforslaget angivne beskrivelse ”lifescience, miljø eller IT” dækker over et større spænd af virksomhedstyper indenfor engroshandel, transport, produktion, lager m.m. end den anvendelse, der øjensynligt er intentionen, jf. oplysningerne på borgermødet.

Det er derfor vigtigt, at lokalplanen mere præcist beskriver og afgrænser de virksomheder, som vil kunne etablere sig i de 2 delområder.

Hillerød Kommune ønsker at udvide anvendelsesområdet til også at omfatte miljøklasse 5.

Det fremgår af Miljøministeriets ”Håndbog om miljø og planlægning – boliger og erhverv i byerne”, at miljøklasse 5-virksomheder er ret belastende i forhold til omgivelserne og derfor bør placeres i industriområder. Dette ikke mindst af hensyn til de støjgener, som typisk vil være forbundet med netop klasse 5- virksomheder.

Som det også fremgik på borgermødet den 18. august 2021 betyder en udvidelse af anvendelsesom-
rådet fra klasse 4 til 5 virksomheder, at lokalplanområdet reelt ændrer karakter fra at være et erhvervsområde til at være et decideret industriområde.

At etablere potentielt miljøbelastende industri i et samlet by-område, der oprindelig er tiltænkt at være udlagt til at være blandet bolig- og erhverv virker uhensigtsmæssigt, idet dette vil risikere at påvirke helhedsindtrykket for det samlede område.

Og dette sammenholdt med vores bemærkninger nedenfor til lokalplanens § 8 betyder, at vi tager afstand fra udvidelsen af anvendelsesområdet og ønsker at fastholde den nuværende ramme i Kommuneplan 2017, hvorefter der alene i det samlede lokalplanområde kan etableres virksomheder inden for miljøklasse 1 – 4.

I det mindste bør det sikres, at anvendelsen af delområde 2 – som ligger tættest på såvel kommende som nuværende boligområder – begrænses til klasse 4-virksomheder.

§ 5 veje, stier og parkeringsforhold.
Det fremgår, at vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra hhv. Roskildevej og Overdrevsvej.

Det er opfattelsen, at der allerede i dag er en væsentlig trafikal belastning af nævnte veje – ikke mindst i myldretiden.

Det er derfor vigtigt, at der forud for etableringen af virksomheder i lokalplanområdet sker den fornødne trafikanalyse til at sikre, at der kan findes hensigtsmæssige løsninger for trafikken til og fra lokalplanområdet – og at der afsættes de fornødne økonomiske midler til at sikre, at disse løsninger realiseres. Dette vil gælde ikke mindst i forhold til adgangen via Roskildevej, hvor der – som det ser ud i lokalplanforslaget – vil være adgang via rundkørslen ved Favrholm. 


§ 8 bebyggelsens omfang og placering.
Det fremgår af rammeplan FH.E.3 i Kommuneplan 2017, at bebyggelsesprocenten af området under ét ikke må overstige 50 %. Denne byggeprocent ønskes forøget med hele 20 % til en samlet bebyggelses- procent på 60 %. Dette vil både henset til ønsket om at ændre områdets anvendelsesområde til også at omfatte klasse 5-virksomheder samt den markant øgede bygningshøjde medføre en så massiv påvirkning af områdets udseende, at dette vil risikere at påvirke helhedsindtrykket for det samlede område.

Vi har regnet lidt på spændet i bebyggelsens omfang i delområde 1 (og det er de samme overvejelser, der gælder i forhold til øvrige delområder).

 • Ifølge redegørelsen udgør lokalplanområdet ca. 40 ha, d.v.s. ca. 400.000 m2. Ud fra en forsigtig opmåling, udgør delområde 1 150.000 m2 og delområde 2 30.000 m2.
 • Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom i de to delområder må ikke overstige 60.
 • Lokalplanens bestemmelser om udstykning omhandler alene udstykning til tekniske anlæg. Betyder dette, at øvrig udstykning alene sker i henhold til byggeretten jf. Bygningsreglement 18? Med andre ord, det er uklart hvor mange ejendomme der kan opstå i de to delområder.
 • Hvis delområde 1 for eksemplets skyld betragtes som én ejendom med et areal på 150.000 m2, så kan der opføres et etageareal, jf. bygningsreglementets beregningsarealer, på 90.000 m2.
 • Halvdelen af etagearealet kan antages at ligge syd for byggelinjen, hvor bygningshøjden maksimal må være 22 m.
 • Den anden halvdel af etagearealet kan antages at ligge nord for byggelinjen, hvor bygningshøjen maksimalt m være 15 m (her er ikke medtaget lempelsen for ”enkelte elementer”, hvilket jv. nedenfor i øvrigt er noget upræcist og ikke kan siges at begrænse sig til skorstene, som det blev nævnt ved borgermødet).
 • Bygninger må opføres i 3 etager, eksklusive tagterrasser.
 • 90.000 m2 i tre etager giver en grundplan på 30.000 m2 (i runde tal).
 • Med en ligelig fordeling af grundplanen nord og syd for byggelinjen, vil det være muligt at bygge i alt 555.000 m3 og dette med ret høje etager.
 • 90.000 m2 i én etage, eksempelvis lager og produktion, giver en grundplan på 90.000 m2.
 • Med en ligelig fordeling af grundplanen nord og syd for byggelinjen, vil det være muligt at bygge i alt 1.665.000 m3, altså mere end en tredobling af det samlede bygningsvolumen.
 • Sammenholdt med de meget upræcise anvendelsesbestemmelser, giver det ikke noget klart eller bare rimeligt billede af, hvad man kan forvente sig i området.

Det anbefales, at lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser suppleres af bestemmelser om maksimalt bebygget areal, volumenbestemmelser eller lignende, alternativt, at de maksimale højder reduceres.

Supplerende skal det bemærkes, at undtagelsesbestemmelsen nord for byggelinjen bør overvejes. Det er almindeligt, at tekniske installationer som skorstene og ventilationsafkast opføres i en større højde end den almindelige bygningsmasse, men dette kan også være tilfældet for eksempelvis råvaresiloer, procestanke og lignende.

I rammeplan FH.E.3 i Kommuneplan 2017 er bygningshøjden angivet til 15 meter. På borgermødet den 18. august 2021 blev det oplyst, at baggrunden for et ønske om at hæve bygningshøjden til 22 meter for den sydlige del af lokalplanens delområde 1 er, at dette vil matche de bygningshøjder, som i øvrigt gælder for de omkringliggende områder – og her blev Novo Nordisk nævnt.

Henvisningen til de omkringliggende områder er forkert. I hele det omkringliggende erhvervsområde er der en generel bygningshøjde på maksimalt 15 meter (inden for begrænsede bygningszoner må der være en bygningshøjde på op til 25 meter).

Det fremgår af forslaget til lokalplan, at der i forbindelse med det kommende udbudsmateriale vil være et stort fokus på områdets visuelle fremtoning, bygningsarkitekturen samt overgangen med Favrholm vest for Roskildevej og det nye erhvervsområde øst for.

Det lyder positivt, men der er ingen tvivl om, at de nævnte hensyn reelt kan blive vanskelige at varetage, når man både ønsker at områdets anvendelse kan være op til klasse 5 virksomheder og med en bygningshøjde op til 22 meter. Dette vil således uundgåeligt skabe en meget voldsom kontrast til den fredede gård Favrholm, som efter Novo Nordisk gennemgribende renovering og uddybning fremstår som et flot og smukt bygningskompleks.

Det anbefales, at man fastholder bygningshøjden på de 15 meter, således som det fremgår af Kommuneplan 2017.

I det omfang Hillerød Kommune vælger at fastholde en ønsket bygningshøjde på op til 22 meter, så skal det anbefales, at man fsva. lokalplanens § 8.7 præciserer, hvad der skal forstås ved enkelte bygningselementer i forhold til delområde 1.


Med venlig hilsen

Elisabeth Stieper Tofte                 Jan Michael Lindgreen                              Christian Sabber Jensen
Grf Favrholmvænget                    Grf Kighusbakken                                      Grf Kildedalen
Formand                                        Formand                                                      Formand


Borgermøde omkring lokalplan 460 Favrholm

Borgermøde om igangsætning af lokalplan 460 for erhvervsområde i Favrholm

Økonomiudvalget i Hillerød Kommune har besluttet at igangsætte arbejdet med udarbejdelsen af lokalplan 460 for erhvervsområde i Favrholm.

I den forbindelse inviterer Hillerød Kommune til indledende borgermøde forud for udarbejdelsen af plangrundlaget for lokalplanen.

Borgermødet bliver holdt:

Onsdag den 12. august 2020 kl. 19.00 – 21.00 på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.

På mødet vil den ønskede udvikling af området blive gennemgået, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer til den kommende planlægning.

Hillerød Kommune ønsker med igangsættelsen af lokalplanen at sikre det planmæssige grundlag for ny erhvervsudvikling i Favrholm i henhold til Favrholm Helhedsplan.

Lokalplanområdet omfatter et område på i alt ca. 40 ha vest for Nyt Hospital Nordsjælland. Det er det område, der i helhedsplanen kaldes ’Smørkildefingeren’ og landskabet nord herfor. Området planlægges primært som erhvervsområde for virksomheder inden for green-tech, medico og lignende med udvikling og lettere produktion. Området lige vest for Nyt Hospital Nordsjælland planlægges til fremtidig udvidelse af hospitalet.

Du kan finde startredegørelse til lokalplanen på vores hjemmeside:
https://www.hillerod.dk/kommunen/kommunen-i-udvikling/lokalplaner-igangsat/lokalplan-460/

Eventuelle spørgsmål kan rettes til byplan på mail byplan@hillerod.dk eller tlf. 7232 2146.

Med venlig hilsen

Stine Louise Schwartz

Adm.medarbejder

HILLERØD KOMMUNE, By og Miljø

Telefon: 72322139

HILLERØD RÅDHUS | Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Telefon: 7232 0000 | hillerod.dk | CVR 29189366

Hillerød Kommune behandler personoplysninger om dig. Du kan læse om dine rettigheder her.


Referat af generalforsamling i Carportforeningen

Kildedalens Carportforening

Bestyrelsen er: Birger Christensen (formand) nr. 75 – Gitte Pedersen (kasserer) nr. 95 – Kim Nielsen (sekretær) nr. 73

Referat af ordinær generalforsamling i KILDEDALENS CARPORTFORENING –

afholdt den 26. februar 2020.

Der var mødt 11 medlemmer frem.

Ad. a).

Til dirigent valgtes Per (42).

Per kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med reglerne.

Ad. b).

Formand Birger Christensen fremlagde beretningen.

De sidste carporte er blevet malet i 2019.

Der har været lidt debat omkring etablering af et ladestik til elbil i en carport, dette er noget der skal godkendes af Grundejerforeningens bestyrrelse fra gang til gang, da det ikke betragtes som en ændring af carportenes konstruktion.

Beretningen blev godkendt.

Ad. c).

Gitte Pedersen fremlagde det reviderede regnskab.

Regnskabet blev godkendt.

Ad. d).

Budget for 2020 blev herefter fremlagt og drøftet, herunder bestyrelsens forslag om fastholdelse af årligt kontingent på kr. 600.

Budget for år 2020 samt fastholdelse af årligt kontingent på kr. 600 kr. blev vedtaget.

Ad. e).

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

Ad. f).

Formand Birger Christensen var på valg og blev genvalgt.

Ad. g).

Gitte Pedersen (95), og Per Axelsen (42) var på ikke valg.

Per Axelsen er dog udtrådt af bestyrelsen, og Kim Nielsen (73) blev valgt ind i stedet for.

Marianne Hansen (78) blev genvalgt som suppleant.

Ad. h)

Revisor Martin Lund (50) var på valg og blev genvalgt.

Revisorsuppleant Alice Smith (70) var ikke på valg.Ad.i).

Den nye bestyrelse har konstitueret sig således:

Formand: Birger Christensen (75) –48 25 08 24

Kasserer: Gitte Pedersen (95) –23 88 62 92

Sekretær: Kim Nielsen (73) –21 65 36 89

Suppleant. Marianne Hansen (78)

http://kildedalen.dk/download/carport/2020-Referat-GF-Carportforening.pdf