Ikke kategoriseret


Borgermøde omkring lokalplan 460 Favrholm

Borgermøde om igangsætning af lokalplan 460 for erhvervsområde i Favrholm

Økonomiudvalget i Hillerød Kommune har besluttet at igangsætte arbejdet med udarbejdelsen af lokalplan 460 for erhvervsområde i Favrholm.

I den forbindelse inviterer Hillerød Kommune til indledende borgermøde forud for udarbejdelsen af plangrundlaget for lokalplanen.

Borgermødet bliver holdt:

Onsdag den 12. august 2020 kl. 19.00 – 21.00 på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.

På mødet vil den ønskede udvikling af området blive gennemgået, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer til den kommende planlægning.

Hillerød Kommune ønsker med igangsættelsen af lokalplanen at sikre det planmæssige grundlag for ny erhvervsudvikling i Favrholm i henhold til Favrholm Helhedsplan.

Lokalplanområdet omfatter et område på i alt ca. 40 ha vest for Nyt Hospital Nordsjælland. Det er det område, der i helhedsplanen kaldes ’Smørkildefingeren’ og landskabet nord herfor. Området planlægges primært som erhvervsområde for virksomheder inden for green-tech, medico og lignende med udvikling og lettere produktion. Området lige vest for Nyt Hospital Nordsjælland planlægges til fremtidig udvidelse af hospitalet.

Du kan finde startredegørelse til lokalplanen på vores hjemmeside:
https://www.hillerod.dk/kommunen/kommunen-i-udvikling/lokalplaner-igangsat/lokalplan-460/

Eventuelle spørgsmål kan rettes til byplan på mail byplan@hillerod.dk eller tlf. 7232 2146.

Med venlig hilsen

Stine Louise Schwartz

Adm.medarbejder

HILLERØD KOMMUNE, By og Miljø

Telefon: 72322139

HILLERØD RÅDHUS | Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Telefon: 7232 0000 | hillerod.dk | CVR 29189366

Hillerød Kommune behandler personoplysninger om dig. Du kan læse om dine rettigheder her.


Referat af generalforsamling i Carportforeningen

Kildedalens Carportforening

Bestyrelsen er: Birger Christensen (formand) nr. 75 – Gitte Pedersen (kasserer) nr. 95 – Kim Nielsen (sekretær) nr. 73

Referat af ordinær generalforsamling i KILDEDALENS CARPORTFORENING –

afholdt den 26. februar 2020.

Der var mødt 11 medlemmer frem.

Ad. a).

Til dirigent valgtes Per (42).

Per kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med reglerne.

Ad. b).

Formand Birger Christensen fremlagde beretningen.

De sidste carporte er blevet malet i 2019.

Der har været lidt debat omkring etablering af et ladestik til elbil i en carport, dette er noget der skal godkendes af Grundejerforeningens bestyrrelse fra gang til gang, da det ikke betragtes som en ændring af carportenes konstruktion.

Beretningen blev godkendt.

Ad. c).

Gitte Pedersen fremlagde det reviderede regnskab.

Regnskabet blev godkendt.

Ad. d).

Budget for 2020 blev herefter fremlagt og drøftet, herunder bestyrelsens forslag om fastholdelse af årligt kontingent på kr. 600.

Budget for år 2020 samt fastholdelse af årligt kontingent på kr. 600 kr. blev vedtaget.

Ad. e).

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

Ad. f).

Formand Birger Christensen var på valg og blev genvalgt.

Ad. g).

Gitte Pedersen (95), og Per Axelsen (42) var på ikke valg.

Per Axelsen er dog udtrådt af bestyrelsen, og Kim Nielsen (73) blev valgt ind i stedet for.

Marianne Hansen (78) blev genvalgt som suppleant.

Ad. h)

Revisor Martin Lund (50) var på valg og blev genvalgt.

Revisorsuppleant Alice Smith (70) var ikke på valg.Ad.i).

Den nye bestyrelse har konstitueret sig således:

Formand: Birger Christensen (75) –48 25 08 24

Kasserer: Gitte Pedersen (95) –23 88 62 92

Sekretær: Kim Nielsen (73) –21 65 36 89

Suppleant. Marianne Hansen (78)

http://kildedalen.dk/download/carport/2020-Referat-GF-Carportforening.pdf


Forslag til Generalforsamlingen i Kildedalens Grundejerforening marts 2020.

Hillerød d. 27-02-2020.

Forslag til Generalforsamlingen i Kildedalens Grundejerforening marts 2020.

Selve forslaget i kort form: Undertegnede foreslår, at 30 af de omkring 45 gadelamper (dem på standere) i hele Kildedalen får nye indsatser / pærer og ikke blot dem langs stamvejen.

Begrundelse og baggrund: I Kildedalen har vi ca. 45 gadelamper. Gadelamper er dem på stander og er altså ikke de lamper, der sidder på skurene. Af de 45 gadelamper er der ca 30, der lyser meget svagt og trænger til udskiftning. Formanden har oplyst en pris på 2500 kr pr lampe der udskiftes, så baseret herpå bliver den samlede pris for 30 nye indsatser / pærer 75000 Kr.

Mange af gadelamperne har i over et år lyst alt for svagt og det går ud over færdsels-sikkerheden. Et bedre lys fra gadelamperne vil formodentlig også kunne have en vis præventiv virkning overfor indbrud m.v., bl.a. fordi man bedre kan se, hvem der færdes i området.

I bestyrelsens beretning for 2019 er om gadelamperne i Kildedalen nævnt, at bestyrelsen ” har bestilt nye indsatser, da lamperne ellers ikke giver det lys, man må forvente på en stamvej.” I bestyrelsens budgetforslag til 2020 er afsat i alt 60000 kr til “Udebelysning (strøm, reparation og pærer)” (i øvrigt ligesom i budgetforslaget sidste år for 2019). På stamvejen er der 8 gadelamper, der trænger til nye indsatser / pærer, dvs. bestyrelsen foreslår formodentlig blot afsat 20000 kr til udskiftning af lampe-indsatser.

Med venlig hilsen

Flemming Nielsen og Lene Sørensen, Nr. 49.